Kernprogramma

In april 2018 start een nieuw kernprogramma.

We leven in een tijd die vraagt om fundamentele vernieuwing. Bestuurders, leiders, managers en beleidsmakers worden geconfronteerd met vraagstukken die ze niet meer op de gangbare manieren opgelost krijgen; op allerlei gebieden en niveaus. Veel mensen geven vorm aan de transitie van onze samenleving of zijn druk doende hun organisaties opnieuw uit te vinden. Veelal gedreven door een ongemakkelijke gevoel in hun onderbuik dat er fundamenteel iets onjuist is in hoe we onze samenleving en organisaties hebben ingericht. Een besef dat groei niet zaligmakend is. Dat meer werk niet altijd tot meer werking leidt. Dat er iets anders nodig is om tot een duurzame balans te komen.

"Ik heb een enorme warmte en openheid ervaren bij mensen die ik totaal niet kende. Gelijkgestemden"

Hands on.

“We doen nu een aantal jaren mee. Inmiddels heeft de onzichtbare kracht van het programma de top van onze organisatie beïnvloed. We merken dat we meer doorzettingskracht hebben gekregen en dat we daardoor meer duurzame oplossingen vinden voor de vraagstukken waar we aan werken.”

Ineke de Bruin, directeur zorg van Lucertis, onderdeel van Parnassia Groep

We hebben een keuze. Proberen we het oude in stand te houden of durven we nieuwe wegen in te slaan? Als we blijven doen wat we deden, krijgen we meer van wat we hebben. Op  allerlei plekken in onze samenleving wordt gepionierd om tot nieuwe oplossingen te komen. Veel ondernemingen worden uitgedaagd om zich sneller dan ooit opnieuw uit te vinden. Hoe ziet de omslag eruit? Wat wordt er mogelijk? Hoe ontstaat een duurzame balans? En hoe komen we daar?

Stel je voor…

”Geinspireerd zijn we aan de slag gegaan om met ongebruikelijke manieren van werken het hoogste potentieel van onze medewerkers en studenten te ontsluiten. We merken dat we met het toepassen van de nieuwe principes mooie resultaten boeken.”

Mark Vlasblom, Directievoorzitter & Domeinregisseur @ROCvF & @ROCvA

…dat we door slimme ‘interventies’ het bewust-zijn en bewust handelen van mensen sneller en diepgaander ontwikkelen. Door (on)bewuste patronen en overtuigingen te doorbreken. Waardoor mensen vanuit hun eigen potentie anders in relaties met anderen stappen en vanuit hun eigen identiteit en eigenheid verbindingen aangaan. Die leiden tot autonomie en vrijheid van handelen. Waardoor de kwaliteit van relaties tussen mensen onderling en de relatie tussen mens en natuur wezenlijk verandert. Zo komen we tot andere vormen van overleg, samenwerking en besluitvorming en nieuwe integrale manieren om complexe vraagstukken op te lossen. Daarmee ontstaat zingeving en krijgt deze vorm en inhoud, en er ontstaat nieuw evenwicht.

Centrale vraag

“Hoe kunnen we communities (groepen mensen die samen een keten, werk- of leefomgeving vormen) zodanig beïnvloeden dat we fundamentele en duurzame vernieuwing veroorzaken?”

Het programma

De opzet van het kernprogramma omvat een combinatie van verkennen, ervaren en toepassen. Zowel op individueel- als op organisatieniveau. De inzet is het verruimen van het bewustzijn en het vrijmaken van onaangeboorde potentiëlen zowel mentaal, fysiek, emotioneel als spiritueel; los en in onderlinge samenhang. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan de ontwikkelingen in de wereld om ons heen, welke uitnodiging daarin schuilt en wat er kan ontstaan na de crises die deze tijd kenmerken. Elke bijeenkomst is een belevenis op zich.

Het kernprogramma begint altijd met een intake met de deelnemers en bestaat vervolgens uit een viertal 2-daagse bijeenkomsten:

1. Transformatie (april) – Tijdens deze twee dagen gebruiken we de werkwijzen van Theory U en alchemie om elkaar te leren kennen en de uitdagingen waar we voor staan te onderzoeken. Er zijn verschillende sprekers die hun visie delen op de ontwikkelingen in de wereld en wat dit betekent voor de leiders, en de organisaties van vandaag.

2. Organiseerprincipes van een nieuwe tijd (juni) – Met verschillende inbrengers werken we aan een ander wereld- en mensbeeld en wat dat brengt. De deelnemers reflecteren hierop vanuit hun eigen persoonlijke- en organisatieperspectieven. We werken met verschillende interactievormen waardoor uitwisseling en verrijking plaatsvindt en de deelnemers inzichten krijgen over de ingebrachte (persoonlijke) vraagstukken.

3. Persoonlijk leiderschap (september) – In een tweedaags programma gaan de deelnemers met zichzelf en met elkaar aan de slag om te ervaren hoe zij met hun leiderschap de groepen waarmee ze werken kunnen verbinden om vernieuwing te realiseren.

4. Nieuwe werkelijkheden creëren (november) – Het vertalen naar de dagelijkse praktijk staat centraal in deze tweedaagse. Aan de hand van voorbeelden exploreren we hoe (samen) werken en organiseren in de nieuwe tijd er uit kan zien in de eigen werkomgeving.

In elke tweedaagse komt de vertaalslag naar de (eigen) praktijk aan bod. Verschillende inbrengers delen aan de hand van concrete voorbeelden hun ideeën die oorspronkelijk, interessant en inspirerend zijn.

Verder worden er leergroepen gevormd en organiseren de deelnemers een challenge sessie binnen hun eigen organisatie. Naast het kernprogramma zijn er maandelijks facultatieve verdiepingssessies en een learning journey naar Damanhur in Noord Italië, een gemeenschap in Noord-Italië die door de Verenigde Naties is erkend als model voor een duurzame toekomst.

Meer informatie over het programma in 2018 leest u hier:

Agenda

Voor wie?

Een programma voor koplopers: beslissers, beïnvloeders en/of uitvoerders op het gebied van organisatieontwikkeling